Mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Przygotowując się do zakupu lub sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym we Wrocławiu, warto usystematyzować wiedzę o warunkach zawiązania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, która jest formą zabezpieczenia naszej przyszłej transakcji.

Spis treści:

  1. Forma umowy przedwstępnej
  2. Koszty notariusza
  3. Składniki umowy przedwstępnej
  4. Zapisy umowne o zadatku lub zaliczce
  5. Kiedy zawrzeć umowę przedwstępną

Mieszkanie na sprzedaż – jaka forma umowy przedwstępnej

Obowiązujące przepisy nie narzucają formy prawnej umowy przedwstępnej, jaka powinna zostać zachowana przez strony czynności prawnej. Do naszej decyzji pozostaje zatem czy powyższa umowę zawrzemy w formie aktu notarialnego, w zwykłej formie pisemnej czy też w formie ustnej. Dokonany przez nas wybór może nieść za sobą różne konsekwencje. Jedynie umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego, gwarantuje możliwość dochodzenia przed sądem finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości, której dotyczy. Jeżeli chcemy mieć pewność wyegzekwowania od drugiej strony umowy jej zapisów, nie zwlekajmy z umówieniem terminu czynności w kancelarii notarialnej. W przypadku zadecydowania o zachowaniu zwykłej formy pisemnej umowy przedwstępnej bez udziału notariusza, zagwarantujemy sobie jedynie możliwość dochodzenia przed sądem naprawienia szkody, doznanej w wyniku niezawarcia finalnej umowy kupna-sprzedaży. Formę ustną umowy, będzie nam bardzo trudno udowodnić przed sądem, dlatego jeżeli zależy nam na zdyscyplinowaniu drugiej strony transakcji i na faktycznym dojściu sprzedaży do skutku, powinniśmy sporządzić umowę u notariusza.

Koszty notariusza

W przypadku zawierania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego i zlecenia przygotowania treści umowy notariuszowi, będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty, której wysokość będzie wprost proporcjonalna do wartości przedmiotowej nieruchomości. Nasze koszty zmaleją, jeżeli notarialnie poświadczymy jednie podpisy na umowie sprzedaży. Dodatkowo płatne będzie złożenie przez notariusza wniosku o wpisanie lub wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży.

Składniki umowy przedwstępnej przy sprzedaży mieszkania

W treści umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu powinniśmy zawrzeć informacje takie jak data zawarcia umowy przedwstępnej, miejsce podpisania umowy przedwstępnej, oznaczenie sprzedającego i kupującego, podpisy obu stron umowy, zapisy o zadatku lub zaliczce, inne dodatkowe obowiązki stron umowy, opis przedmiotu przyszłej umowy kupna – sprzedaży wraz ze wskazaniem księgi wieczystej. W umowie należy również określić termin zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości (właściwej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości). W przypadku niewypełnienia tego elementu, termin taki może wyznaczyć samodzielnie strona uprawiona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli uprawnione do tego są obie strony umowy, wiążący będzie termin oświadczenia, które zostało złożone jako pierwsze. Pamiętajmy, iż uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej wygasa z upływem roku, w przypadku niewyznaczenia terminu.

Zapisy umowne o zadatku lub zaliczce

Konsekwencją nie dojścia do skutku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości może być konieczność zapłaty podwójnej wysokości zadatku przez niedoszłego sprzedającego na rzecz kupującego. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli strony umowy zawarły zapis o zadatku w umowie przedwstępnej, a do finalnej transakcji nie dojdzie z winy sprzedającego. Jeżeli natomiast z transakcji wycofa się kupujący – wpłacony przez niego zadatek przepada na rzecz sprzedającego. Należy przy tym rozróżnić pojęcie zadatku od zaliczki, która może zostać zaliczona na poczet ceny transakcji tylko w przypadku dojścia do skutku umowy przenoszącej własność nieruchomości (finalnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości). W przypadku wycofania się z transakcji którejkolwiek ze stron sprzedający ma obowiązek zwrócić całą kwotę zaliczki stronie wskazanej w umowie jako kupujący.

Kiedy zawrzeć umowę przedwstępną na zakup mieszkania

Konieczność zawarcia umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży nieruchomości może wynikać z okoliczności, w jakich będzie nabywana nieruchomość. Jeżeli jedna ze stron transakcji nie przebywa na co dzień w kraju lub sprzedaż wiąże się z koniecznością zapewnienia sobie dostępu do innej nieruchomości na cele mieszkalne, wcześniejsze uzgodnienie między stronami zobowiązania w postaci umowy przedwstępnej, będzie skutkowało ochroną interesów sprzedającego i kupującego. Również gdy strony są zdecydowane na przyszłą transakcję, jednak muszą dopełnić dodatkowych formalności, takich jak spłata czy zaciągnięcie kredytu lub odnalezienie nowej drogi finansowania, zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej będzie doskonałym rozwiązaniem dla obu stron.