W chwili obecnej obowiązuje przepis mówiący, iż oprocentowanie kredytów nie może być wyższe od czterokrotności stopy lombardowej NBP. Często banki oraz firmy udzielające pożyczek podwyższały opłaty oraz prowizje za udzielenie kredytu. Od 11 marca 2016 roku pozaodsetkowe koszty pożyczki zostaną ograniczone do 25 procent kwoty pożyczonej. Wszystkie koszty łącznie nie będą mogły przekroczyć równowartości wypłaconej pożyczkobiorcy kwoty.