Zadaniem jego  jest m.in. pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Pod koniec roku Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln złotych, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M, z marżą do MidSwap wynoszącą 0,39 proc. Długoterminowy rating dla listów zastawnych PKO BH potwierdzony przez agencję Moody’s kształtuje się na poziomie Aa3, czyli najwyższym możliwym do uzyskania przez polskie papiery wartościowe.

Źródło: materiały prasowe