Dłużnik taki zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty za kredyt
Przejęcie długu może nastąpić w sytuacji, kiedy dłużnik wyrazi zgodę na zawarcie takiej umowy pomiędzy osobą trzecią a wierzycielem.
Jeśli kredyt został zabezpieczony poręczeniem albo ograniczonym prawem rzeczowym, to prawo to wygasa z chwilą, gdy osoba trzecia przejmuje dług. Wyjątkiem jest wyrażenie zgody przez osobę trzecią na dalsze trwanie tego zabezpieczenia.