Rząd przyjął projekt założeń do nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zmiany te mają przynieść szereg korzyści dla polskiej gospodarki.
Czym są listy zastawne? To długookresowe papiery dłużne, które banki hipoteczne oferują głównie inwestorom instytucjonalnym. Zabezpieczeniem tych papierów są wierzytelności hipoteczne.
Ponadto projekt MF zakłada takie dostosowanie listu zastawnego do standardów w Europie, żeby listy zastawne z Polski miały możliwość konkurowania z podobnymi instrumentami, które emitowane są w pozostałych krajach Unii Europejskiej.