W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+78,3%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+19,3%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-15,2%) inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do maja 2020 r. wartość udzielonych w maju 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (+80,6%), kredytów w rachunku bieżącym o (46,2%) oraz obrotowych o (+44,8%).

W maju 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,689 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 311 mln zł, 4,1 tys. kredytów obrotowych na kwotę 692 mln zł oraz 3,5 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 390 mln zł. W okresie styczeń–maj 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 63,3 tys. kredytów na kwotę 8,248 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+4,8%). Wzrosła wartość udzielonych kredytów o (+10,6%).

Majowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,92% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w maju 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,47%, kredyty obrotowe 9,81% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,89%. W maju 2021 r. w porównaniu do kwietnia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,09). Indeks polepszył się (spadł) natomiast w porównaniu do maja 2020 o (-1,32) i jest na stosunkowo niskim poziomie.

Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. Najwyższe polepszenie w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-2,72) oraz inwestycyjnych (-0,33). Niestety w przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,38).

Na 12,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju br., 5,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,7%) i 3,2 tys. handlowe (25%). Łącznie więc ponad 70% udzielonych w maju 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,689 mld zł, banki udzieliły 616 mln zł (36,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 464 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 63,9% łącznej wartości udzielonych kredytów w maju 2021 r.

W maju 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+70,9%). W przypadku handlu wzrost wyniósł (+64,0%), a usług (+63,3%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcji (+61,3%). W ujęciu wartościowym w maju 2021 r. w porównaniu do maja 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora handlowego (+86,1%) oraz produkcji (+73,7%).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w maju 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość indeksu wyniosła 5,27%. Najlepszy (najniższy) odczyt w maju br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wynosił on 4,26%. W porównaniu do maja 2020 r. Indeks polepszył się (spadł) we wszystkich branżach, najbardziej w usługowej (-1,56). W ciągu ostatnich 3 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w trzech na cztery branże – najwięcej w budownictwie (+0,97) i produkcji (+0,54), najmniej w handlu (+0,09). Poprawa indeksu nastąpiła jedynie w usługach (-0,31).

źródło: BIK