W styczniu 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 10,3 tys. kredytów na łączną kwotę 1,102 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 198 mln zł, 3 tys. kredytów obrotowych na kwotę 419 mln zł oraz 3,4 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 307 mln zł.

Styczniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców w ujęciu wartościowym wyniósł 4,53%. Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,67%, kredyty obrotowe 8,86% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,09%. W styczniu 2021 r. w porównaniu do grudnia 2020 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny indeks jakości (+0,50). Natomiast indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do stycznia 2020 r. o (-0,86). Pomimo styczniowego wzrostu i tak jest on jedną z najniższych (najlepszych) wartości od 2016 r.

Źródłem pogorszenia w styczniu 2021 r. jest zakończenie dużej części moratoriów kredytowych (wakacji kredytowych) we wrześniu i październiku 2020 r. oraz utrzymujący się łagodny lockdown pomimo częściowego branżowego odmrażania. Oba te zjawiska negatywnie wpływają na jakość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców.


+Styczniowe pogorszenie wartości Indeksu w porównaniu do grudnia 2020 r. jest jednak zróżnicowane co do wartości dla poszczególnych produktów kredytowych. Najwyższe pogorszenie wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+0,67) oraz inwestycyjnych (+0,65). W przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,33) w porównaniu do grudniowego odczytu. Na 10,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,6%) i 2,7 tys. handlowe (26,2%). Aż 71,8% udzielonych w styczniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z łącznej kwoty 1,102 mld zł, banki udzieliły 423 mln zł (38,4%) kredytów firmom z sektora usług oraz 315 mln zł (28,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów stanowi 67,0% łącznej wartości udzielonych kredytów w styczniu 2021 r. 

W styczniu 2021 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-32,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-32,0%), a handlu (-28,5%). W ujęciu wartościowym najwyższa ujemna dynamika kredytów dotyczyła mikroprzedsiębiorców z sektora usługowego (-39,7%) oraz handlu (-30,6%).


Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w styczniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,0%. Najlepszy (najniższy) odczyt w styczniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,43%. W porównaniu do grudnia 2020 r. Indeks polepszył się (spadł) tylko w branży produkcyjnej (-0,11). W pozostałych trzech branżach wartość Indeksu pogorszyła się – najwięcej w usługach o (+0,78), najmniej pogorszył się (wzrósł) w handlu (+0,35).

źródło: BIK