Najwyższe wzrosty odnotowały limity kredytowe o 14,7% oraz kredyty mieszkaniowe o 12,8%, wzrosły również karty kredytowe, 4,2%. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła o 2,1%. W ujęciu liczbowym, w stosunku do października 2018 r., odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych o 16,5% i kredytów mieszkaniowych o 4,4%, spadek dotyczył zaś limitów kredytowych -14,3%.

Dynamika kredytów konsumpcyjnych pozostała bez zmian. W październiku 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,384 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,979 mld zł. W porównaniu do września 2019 r. wzrosła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych o 4,5%, kart kredytowych o 9,7% oraz limitów kredytowych o 8,2%, zaś kredytów konsumpcyjnych udzielono na niższą wartość o 1,7%.

W okresie styczeń - październik 2019 r. banki udzieliły o 3,2% więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku, na wartość wyższą o 14,4%. W przypadku kredytów konsumpcyjnych, w omawianym okresie, wystąpił spadek ich liczby o 0,7%, jednak w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost o 6,8%. Bardzo wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w okresie styczeń - październik 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. odnotowały karty kredytowe: odpowiednio 22,0%   i 19,1%.

Narastająco od początku roku udzielono 6,054 mln kredytów konsumpcyjnych na wartość 75,107 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku ubyło kredytów o 0,7%, a ich wartość wzrosła o 6,8%.

„W okresie styczeń - październik 2019 r. dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika jest ujemna. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł: -14,7% liczbowo oraz -14,0% wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: +8,6% w ujęciu liczbowym i +8,8% w wartościowym. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 r.  34% udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowią one już 85,9% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych.

Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, którym to zjawiskom towarzyszy wzrost dochodów gospodarstw domowych, banki mogą udzielać kredytów na wyższe kwoty. Zjawisko to dotyczy kredytów gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty okres spłaty kredytów gotówkowych jest istotnie krótszy od umownego (22 mies. vs 45 mies.), co w związku z małym TSUE może zniechęcić banki do wydłużania okresu kredytowania. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 30 tys. zł) udzielonych w okresie styczeń – październik 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, wynosi ok. 8,5%.

Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w październiku 2019 r. wyniosła 11 809 zł i była niższa o 2% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w październiku zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 357 zł – spadek o 2,6%. W przypadku kredytów gotówkowych udzielonych w 2019 r. ponad połowa: 53% związana jest z konsolidacją i rolowaniem a tylko 11% to wartość pierwszego kredytu. Średnia wartość kredytu ratalnego to 4292 zł i jest ona wyższa niż rok temu o 12,7%” – stwierdza prof. Waldemar Rogowski.

 „Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych jest przez BIK co miesiąc monitorowany w oparciu o Indeks Jakości, który pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (październikowy) odczyt wynosi 5,65%. W porównaniu do października 2018 r. wartość indeksu wzrosła jedynie o 0,05. Podtrzymuję wcześniejszy wniosek, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od kredytów niskokwotowych i wydłużanie okresu kredytowania przy najczęściej zmiennej stopie procentowej” - uzupełnia.

W okresie styczeń – październik 2019 r. banki udzieliły 201,3 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 54,632 mld zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby o 3,2%, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych o 14,4%.

„W październiku br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy dodatnie dynamiki zarówno wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby w porównaniu z październikiem zeszłego roku, co sygnalizował sierpniowy i wrześniowy odczyt Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, w okresie styczeń – październik 2019 już 69% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal obserwujemy odmienne tendencje.

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – październik 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 36,7%, a wartościowym o 37,1%. Kolejne już miesięczne wyniki potwierdzają zatem, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych nadal trwa w najlepsze, co jest po części wynikiem wzrostu cen nieruchomości. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o 21,8% mniej, a w przedziale 100 – 150 tys. zł mniej o 16,9% niż w analogicznym okresie 2018 r.

Październikowy Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe o 18,1% również sygnalizuje, że kolejne miesiące powinny być dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych W styczniu 2019 r. prognozowaliśmy wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie 5-8%. W rzeczywistości dynamika dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wynosi już 14,4%. Uważam, że 2019 rok będzie kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62 mld zł (w listopadzie mieliśmy kilka dodatkowych dni wolnych a w grudniu z uwagi na święta mamy mniejszą aktywność kredytobiorców)” - tłumaczy prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w październiku2019 r. wyniósł 0,74%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (październik 2019 r. do października 2018 r.) jakość portfela poprawiła się, o czym świadczy lekki spadek Indeksu o 0,04.

„Obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego” - dodaje prof. Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

W październiku 2019 r. banki wydały 98,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 573 mln zł. Stanowi to wzrost o 16,5% w ujęciu liczbowym i o 4,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2018 r. W pierwszych dziesięciu miesiącach banki wydały łącznie 1005,6 tys. kart kredytowych – wzrost o 22,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5,845 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy roku 2018 o 19,1%.   

„W październiku 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie dynamiki sprzedaży kart kredytowych. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – październik 2019 r. w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio 46,6% i 41,7% oraz 2 do 3,5 tys. zł , 35,7% i 33,8%, co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych. Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły większości przedziałów kwotowych.

Nieznacznie o 0,16%   pogorszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do września 2019 r., średnia wartość Indeksu przekroczyła już 4% i wyniosła 4,02%. Pomimo, że jest to nadal bezpieczny poziom, należy obserwować tendencję – komentuje prof. Rogowski z BIK.

W okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 555,7 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 2,7 mld zł. Oznacza to spadek o 5,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 5,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.  W przypadku limitów dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowaliśmy jedynie dla limitów wysokokwotowych – pow. 7 tys. zł o 1,2%. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamiką charakteryzował się przedział limitów 0,5 – 1 tys. zł – niskokwotowych o 2,1% oraz przedział pow. 7 tys. Zł, o 11% - zauważa prof. Rogowski.

źródło: BIK