Znowelizowana ustawa zostanie poddana pod obrady Sejmu jeszcze w lipcu br. W kwestii kosztów pozaodsetkowych stanie się jeszcze bardziej restrykcyjna, co więcej dodano przepis określający przestępstwo lichwy oraz  dodano kryteria określające odpowiedzialność karną, od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienie wolności. Obecnie opłaty za rozpatrzenie wniosku, opłata za obsługę domową oraz ewentualne ubezpieczenie kredytu ni mogło przekraczać 55%, po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy próg tren zostanie obniżony do poziomu 45%.  Co więcej maksymalna wysokość odsetek nie zostanie zmieniona i nadal będzie plasowała się na poziomie maksymalnie 10% w skali całego roku. W nowelizacji ustawy zostały również sprecyzowane zapisy dotyczące informacji o całkowitych kosztach pożyczek w materiałach reklamowych i promocyjnych. Ten zapis ma za zadanie ograniczyć nieuczciwe praktyki polegające na informowaniu o zerowym oprocentowaniu a ukrywaniu informacji o pozostałych kosztach dodatkowych. Ustawa w nowym brzmieniu ma również ograniczyć spłacania starych zobowiązań nowymi pożyczkami. Ponadto, została określona maksymalna wysokość odsetek wynikających z opóźnień w spłacie pożyczki. W skali roku nie będą one mogły przekroczyć sześciokrotnej wysokość stopy lombardowej NBP. Nowelizacja ustawy umacnia również pozycję Komisji Nadzoru Finansowego poprzez wprowadzenie nadzoru nad firmami pożyczkowymi. Umożliwia to prowadzenie postępowań przeciw firmą prowadzącym nieuczciwe praktyki. Przedsiębiorstwa utrudniające działania kontrolne KNF, ograniczone do pół roku, będą mogły zostać ukarane grzywną a nawet ograniczeniem wolności. KNF zyskał możliwość zajmowania nośników w przypadkach gdy wymaga tego postępowanie wyjaśniające, co więcej firmy pożyczkowe zostały zobowiązane do udostępnienie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zakresu działalności.