Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 5 ha nie wymaga już uzyskania decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu. Jak podaje Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy: „dotychczas ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego miała zastosowanie do wszelkich gruntów rolnych, bez względu na ich powierzchnię. Prawem pierwokupu nie były objęte jedynie grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne. W konsekwencji, ustawowemu prawu pierwokupu podlegały również niewielkie działki gruntu, położone w obrębach miast, a więc w rzeczywistości nieruchomości miejskie, jeżeli na skutek zaniedbań organów samorządu terytorialnego nie były one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stan ten powodował niepotrzebne wydłużenie procesu sprzedaży tych nieruchomości (prawdopodobieństwo skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu było niewielkie) oraz skutkował dodatkowymi kosztami transakcyjnymi.”