W I kwartale 2010 wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła 835,9 miliarda złotych, tj. wzrosła o 4,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem – poinformowała firma Analizy Online monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Największy wpływ na ten wzrost miały otwarte fundusze emerytalne. Środki zgromadzone w OFE zwiększyły się w I kwartale br. o 13,1 miliarda złotych, co daje dynamikę na poziomie 7,3%. Tym samym udział tego segmentu w oszczędnościach Polaków osiągnął najwyższy poziom w historii: 22,9%. Duży wpływ na poziom oszczędności miały też: depozyty bankowe – ich wartość zwiększyła się o 8 miliardów złotych, tj. o 2,1%; rynek akcji – tu na znaczeniu zyskały fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których udział w oszczędnościach wyniósł odpowiednio 8,1% oraz 4,1%; a także środki zgromadzone w akcjach spółek publicznych – wzrost o 4,6 miliarda zł tj. o 12,2%. Najsłabiej wypadły inwestycje w obligacje i bony skarbowe oraz gotówka w obiegu – tu dynamika była ujemna i wyniosła odpowiednio minus 0,3% i minus 1,1%, co dało udział w strukturze oszczędności domowych 1,5% i 10,6%.