Wpływy z emisji będą przeznaczone na realizację inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce.
Pierwsza oferta obejmie 500 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i będzie stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,50%. Papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce. Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych trwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 roku. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w 2014 roku.

fot. Senator w Warszawie, inwestycja Ghelamco, mat. prasowe