Agora przeprowadziła weryfikację długoterminowych prognoz finansowych segmentów biznesowych, na podstawie których dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, poinformowała spółka w komunikacie. Łączny wpływ odpisów na skonsolidowany wynik operacyjny za IV kw. 2012 roku wyniesie około 18,0 mln zł.

"Na kwotę 18,0 mln zł składają się głównie odpisy aktualizujące dotyczące czasopismowych tytułów prasowych wydawanych przez spółkę. Odpisy te mają charakter zdarzeń jednorazowych i będą miały wpływ na wysokość odroczonego podatku dochodowego" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych dokonano na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.