Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2012 wzrosło do 787 mld 600,3 mln zł. Zadłużenie wzrosło z końcem sierpnia o 8 mld 862,5 mln zł, tj. o 1,1 proc. licząc miesiąc do miesiąca. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,1 proc., czyli o 16 mld 472,8 mln zł.

Wzrost długu od końca 2011 r. był głównie wypadkową finansowania deficytu budżetu państwa (zwiększenie długu o 22,9 mld zł) oraz umocnienia się złotego (zmniejszenie zadłużenia o 11,4 mld zł). Wzrost zadłużenia w sierpniu 2012 r. był związany przede wszystkim ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu państwa.