W dalszym ciągu toczy się sprawa dotycząca prowizji kartowych w Polsce. Obec­nie opła­ty in­ter­change w Pol­sce są naj­wyż­sze w Eu­ro­pie. Dla naj­bar­dziej po­pu­lar­nych kart wy­no­szą oko­ło 1,6 proc., pod­czas gdy śred­nia w Unii to 0,7 proc. NBP chce ich ob­niż­ki o 0,5 pkt. proc. do koń­ca te­go ro­ku oraz dal­sze­go stop­nio­we­go ob­ni­ża­nia.

Vi­sa twierdzi, że jest otwarta wobec opcji obniżenia prowizji interchange, ale uzależnia ją od ustaleń zespołu roboczego przy NBP, de­cy­zji Ko­mi­tetu De­cy­zyj­nego Vi­sa Pol­ska, w któ­rym więk­szość gło­sów ma­ją pol­skie ban­ki, oraz po­dej­ścia do tego tematu ze stro­ny or­ga­ni­za­cji Ma­ster­-Card.

Natomiast MasterCard jest znacznie ostrożniejsza. Zadeklarowała, że rozważy rekomendacje, jednak będzie kierowała się swoim celem biznesowym,