Ministerstwo Finansów opublikowało raport "Monitor konwergencji nominalnej", który mówi, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro około roku 2020. Z raportu wynika również, że Polska spełniała w kwietniu 2011 kryterium stóp procentowych oraz kryterium inflacyjne. Nie jest natomiast wypełnione kryterium fiskalne z uwagi na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, a także kryterium kursu walutowego, ponieważ Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Polska przystępując do UE w 2004r. zobowiązała się do wejścia do strefy euro, ale nie podając konkretnego terminu.