W maju została przyjęta ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Ustawa przewiduje przeniesienie funkcji kontrolnej nad SKOK-ami na Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa m.in. wprowadza nadzór państwowy nad kasami i Kasą Krajową. Kompetencje Kasy Krajowej w tym zakresie przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z ustawą nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ustawa wprowadza też tzw. generalną normę ostrożnościową, nakładającą na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności.
Ustawa została zaskarżona przez Pis do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż nadmiernie ingeruje w działalność kas.