W tym okresie przeciętna stopa zwrotu jaką wypracowały dla klientów wyniosła ok. 200 proc. Mimo że akcje nigdy nie stanowiły dominującej pozycji w portfelach inwestycyjnych OFE, to właśnie one miały i mają największy wpływ na ich wyniki inwestycyjne. Udział tych papierów i wybór konkretnych spółek do portfela ma znaczenie.
Największy wpływ na wyniki OFE ma portfel akcyjny i w niektórych okresach, długoterminowe obligacje skarbowe. Ewolucja inwestycji OFE była pochodną dwóch czynników: tempa przyrostu aktywów i samej wielkości aktywów oraz rozwoju rynku kapitałowego – ocenia Michał Szymański, partner zarządzający Money Makers, wcześniej związany m.in. z Aviva OFE. Jak dodaje na początku działalności, gdy aktywa rosły bardzo szybko duże znaczenie miały inwestycje o krótkoterminowych zyskach, nawet takie jak sell-buyback. Wynika to z faktu, że w momencie nabycia dana inwestycja ma większy udział w aktywach i w efekcie jej stopa zwrotu w dużo większym stopniu wpływa na wynik całego funduszy. Napływające aktywa zmniejszają udział konkretnej inwestycji obniżając tym samym jej znaczenie. Małe i średnie aktywa umożliwiały inwestycje w małe spółki tak, aby ich udział mógł być istotny w skali całego funduszu. Wtedy to one miały znaczący wpływ na wyniki funduszy. Obecnie gdy aktywa sięgają 250 mld zł, a skala napływów jest niska w relacji do całości aktywów, w portfelu akcyjnym największą rolę odgrywają duże spółki. Na koniec pierwszego półrocza: PKO BP, PGE, PZU, PKN, Pekao, KGHM. Wpływ pojedynczych małych i średnich spółek jest najczęściej niewielki, natomiast jest istotny jeśli traktuje się je jako cały segment rynku akcji lub przez pryzmat ekspozycji na konkretną branżę – dodaje.