Do wywłaszczenia nieruchomości może dojść jedynie w sytuacji, kiedy działanie to ma służyć celom publicznym. Wywłaszczeniu ma towarzyszyć należyte odszkodowanie dla właściciela nieruchomości.Kiedy dojdzie do wywłaszczenia, nieruchomość będąca jego przedmiotem przechodzi w ręce państwa.
Konstytucja RP jasno mówi o tym, że wywłaszczenie powinno być stosowane jedynie w ostateczności, kiedy nie ma być innej możłiwości realizacji celów publicznych. Jest ponadto dopuszczalne wyłącznie w momencie, kiedy nieruchomość nie może przejść w ręce państwa na drodze polubowne, tj. na podstawie umowy.