Zakład energetyczny, który najczęściej jest właścicielem linii elektroenergetycznych, musiał uzyskać zgodę od ówczesnego właściciela nieruchomości na posadowienie słupów. Wzmianka o udzieleniu zgody powinna znajdować się w akcie notarialnym lub księdze wieczystej. Jednak bardzo często zdarza się, iż brak jest jakichkolwiek adnotacji w ww. dokumentach o porozumieniu między ówczesnym właścicielem danej nieruchomości a zakładem energetycznym.

Pomocne w rozwiązaniu problemu może być sprawdzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę, które zakład energetyczny musiał uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji.

Kwestię zgodności budowy istniejącej sieci przebiegającej przez nieruchomość z przepisami techniczno -budowlanymi, wydanymi pozwoleniami na budowę i Normami Polskimi może jedynie zbadać właściwy starosta.

Stosownie do art. 81 ust. 1 pkt 1 b) ustawy Prawo budowlane do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych.

W przypadku, gdy nie ma szansy na polubowne załatwienie sprawy, kwestię tę może rozstrzygnąć stosownie do art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – sąd powszechny.

 

 

Według źródła informacji: dom.pl