fot.: Budowlany.pl
 
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
 
Pozwolenia na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
· oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele 
  budowlane;
· cztery egzemplarze projektu budowlanego;
· wymagane w danym przypadku opinie, uzgodnienia i pozwolenia;
· decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 
Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony w terminie obowiązywania (ważności) decyzji o warunkach zabudowy. Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do wojewody.
 
Wygaśnięcie decyzji
 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (tj. nie można się już od niej odwołać). Decyzja wygasa również, jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie wolno rozpocząć żadnych prac budowlanych Jeżeli zostaną wykryte, będą traktowane jak samowola budowlana karana nakazem rozbiórki. Jeżeli obiekt powstał zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to nie będzie podlegał rozbiórce, ale właściwy organ postanowi o wstrzymaniu robót budowlanych do momentu przedstawienia zaświadczenia organu właściwego do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i dokumentów, jakie powinny być złożone. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną złożone, również zostanie nakazana rozbiórka obiektu.
 
Jakie dokumenty musimy zgromadzić?
 
· mapę geodezyjną – pokazuje obiekty znajdujące się na działce i w jej otoczeniu (budynki, infrastrukturę uzbrojenia terenu, przyłącza, ogrodzenia itp.); wyrys mapy zasadniczej można otrzymać w wydziale geodezji urzędu powiatowego; przyda się ona jedynie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; mapa do celów projektowania budynku i przyłączy musi być zaktualizowana przez geodetę;
 
· decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – określa między innymi, jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę czy okres ważności decyzji; wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik; wniosek o wydanie decyzji składa się w urzędzie gminy; wniosek może być sporządzony samodzielnie, choć wygodniej jest wypełnić formularz przygotowany przez urząd; we wniosku należy określić, co zamierza się wznieść, podając charakterystykę planowanej zabudowy; do wniosku należy dołączyć dwie kserokopie mapy geodezyjnej z zaznaczeniem działki, której ma dotyczyć inwestycja; od niekorzystnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 
· oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wystarczy złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej; osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością są właściciele nieruchomości (którzy uprzednio prawo własności nieruchomości wykazywali wypisem z księgi wieczystej lub aktem notarialnym zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczeniem sądu stwierdzającym nabycie spadku albo kończącym postępowanie działowe; osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest właścicielem działki, może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki;
 
· projekt budowlany – powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach; składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego; projekty przyłączy mogą być częścią składową projektu budowlanego lub można je opracować oddzielnie; projekt może sporządzić wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi;
 
· uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów – taki obowiązek może być już wskazany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 
· informację o przyłączach – przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi; chodzi tutaj o przyłącza do budynków – elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
 

 

Źródło: Budowlany.pl