Trzeba pamiętać, że organy podatkowe mogą w ten sposób zabezpieczać nie tylko długi, które już istnieją. Jeżeli istnieje obawa, że dłużnik nie będzie chciał zapłacić, to zobowiązanie może być zabezpieczone jeszcze przed terminem płatności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję – czytamy.

Hipoteka przymusowa stanowi bardzo silne zabezpieczenie niemalże gwarantujące wierzycielowi wyegzekwowanie długu – przypomina gazeta. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej jest równoznaczne z tym, że w przypadku niespłacenia długu, wierzyciel może odzyskać swoją należność np. poprzez przejęcie i sprzedanie nieruchomości. Hipoteka taka może być nałożona tylko na nieruchomości i inne prawa z nimi związane. Hipoteka jest ściśle związana z nieruchomością, nie wygasa w momencie zmiany właściciela, ale przechodzi na każdego kolejnego nabywcę. Dlatego wierzyciel może domagać się spłaty długu od nowego właściciela, który nabył nieruchomość z obciążoną hipoteką.

 
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”