Program Konferencji został tak skonstruowany, aby umożliwić dyskusję ekspertów i praktyków
na temat kierunku rozwoju miast polskich, trendów widocznych w polityce rozwoju miast europejskich
i amerykańskich, roli aglomeracji w rozwoju gospodarczym, granic swobody w kształtowaniu przestrzeni
przez inwestorów. Organizatorzy zapraszają przede wszystkim deweloperów, architektów, urbanistów,
przedstawicieli instytucji finansowych, radnych samorządowych zajmujących się
planowaniem przestrzennym, pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych
za gospodarkę nieruchomościami oraz politykę przestrzenną i planowanie,
pracowników urzędów wojewódzkich, starostw – odpowiedzialnych za realizację polityki przestrzennej,
pracowników firm konsultingowych w obszarze procesów inwestycyjnych, uczestników rynku nieruchomości,
ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

TEMATYKA KONFERENCJI:
  • Planowanie przestrzenne a rozwój regionalny i aglomeracyjny
  • Problem suburbanizacji i aglomeracji wrocławskiej
  • Wizja rozwoju miasta w kontekście nowej urbanizacji
  • Rozwiązania dotyczące planowania rozwoju aglomeracyjnego stosowane w  wybranych krajach europejskich

Panel dyskusyjny 1:
  • Oczekiwania związane z polityką przestrzenną samorządów- inwestycje a plany miejscowe - przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu
  • Aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego dla Wrocławia
  • l Studium jako instrument polityki przestrzennej samorządu
  • Planowanie lokalizacji budynków wysokich jako instrument polityki rozwoju miasta – praktyki krajowe i europejskie

Panel dyskusyjny 2:
  • Granice swobody w kształtowaniu przestrzeni w fazie realizacji inwestycji
  • Oczekiwania inwestorów a działania organów samorządu terytorialnego w procesie realizacji inwestycjiKontakt: Anna Kłyszyńska - Europejski Instytut Nieruchomości, e-mail: anna.klyszynska@ein-epi.eu,
tel. +48 22 620 45 84, +48 601 922 996
Gabriela Lisowiec - Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, e-mail: gls@warr.pl, tel. +48 71 348 30 18