Zwykła pisemna umowa cywilnoprawna daje jedynie prawo do dochodzenia odszkodowania finansowego za niedotrzymanie warunków umowy przez dewelopera. Nie można natomiast skutecznie wyegzekwować wykonania umowy, tzn. domagać się przekazania mieszkania, za które klient wniósł opłatę.
Umowa w formie aktu notarialnego i wpis roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości, na której powstaje budynek, także lepiej zabezpiecza interesy klienta w przypadku upadłości dewelopera, bowiem nowe prawo upadłościowe przewiduje większą ochronę wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. A takim zabezpieczeniem jest właśnie wpis do księgi wieczystej. Klient może odzyskać wpłacone pieniądze, gdy nastąpi sprzedaż nieruchomości. Również w przypadku, gdy deweloper uchyla się z jakichś powodów od przeniesienia własności lokalu na klienta po zakończeniu inwestycji, klient może doprowadzić do zawarcia końcowej umowy notarialnej na drodze sadowej. Umowa ta będzie miała taką treść, jak notarialna umowa przedwstępna.
(na podstawie: „Rzeczpospolita”, 9.02.04)