Stopa bezrobocia we wrześniu bieżącego roku wyniosła 12,4 proc. wobec 12,4 proc. w sierpniu, ale była o 0,6 p.proc. wyższa niż przed rokiem - podał we wtorek GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września br. wyniosła 1979,0 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc. (o 14,3 tys.), a w skali roku – o 6,3 proc. (o 117,3 tys.). Najniższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano w województwie wielkopolskim (9,1 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (19,5 proc.). W ujęciu miesięcznym wzrosła ona w większości województw, z wyjątkiem świętokrzyskiego i podlaskiego (spadek po 0,1 p.proc.) oraz łódzkiego i podkarpackiego, w których nie uległa zmianie. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, najmocniej w województwie łódzkim (o 1,1 p.proc.) - podał GUS. GUS przedstawił także dane o strukturze bezrobotnych. Udział kobiet w tej grupie wyniósł we wrześniu 53,4 proc. i był o 1,6 p.proc. mniejszy niż przed rokiem. Obniżył się również odsetek absolwentów (o 0,3 p.proc. do 5,4 proc.) oraz osób bez prawa do zasiłku (o 0,2 p.proc. do 84,3 proc.). Zwiększył się natomiast udział osób wcześniej pracujących (o 1,4 p.proc. do 80,4 proc.), w tym osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 0,5 p.proc. do 4,3 proc.). Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wzrósł w skali roku odsetek osób długotrwale bezrobotnych (o 0,5 p.proc. do 50,9 proc.). Zwiększył się również udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,6 p.proc. do 22,5 proc.) oraz osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 0,2 p.proc. do 8,9 proc.).  Obniżył się natomiast odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia (o 1,2 p.proc. do 20,4 proc.) oraz osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych (o 0,6 p.proc. do 29,7 proc.). Na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem pozostał udział osób niepełnosprawnych (5,3 proc.). Liczba osób bezrobotnych wzrosła we wszystkich wymienionych kategoriach, w największym stopniu – samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 9,6 proc.) oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 9,2 proc.) - czytamy w komunikacie GUS.