Zgodnie z przepisami zezwolenia na zakup nieruchomości gruntowych dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenia dotyczyły nieruchomości gruntowych, w tym rolnych oraz leśnych oraz zakupu mieszkań.

W 2017 roku zostało wydanych 80 zezwoleń na nabycie 93 lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 5957,21 m kw.obywatelom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wydanych zostało też 19 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi ponad 88 hektarów nieruchomości położonych w Polsce.

Z raportów wynika, że najbardziej zainteresowani zakupem nieruchomości w Polsce są cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczeg, którzy od 1 maja 2016 roku nie muszą się ubiegać o takie zezwolenia.

Wśród osób fizycznych zauważalny jest wzrost zainteresowania kupnem ziemi na terenie Polski przez obywateli Ukrainy. W 2017 r. otrzymali oni 134 zezwolenia, co stanowi ok. 60 proc. wszystkich zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych wydanych na rzecz osób fizycznych.

W 2017 r. zarejestrowano 5464 transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4483,47 ha, z czego 772 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1069,14 ha. 6385 transakcji dotyczyło natomiast lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 754 998,43 m kw. Podane liczby dotyczą zakupu nieruchomości na podstawie wymaganych zezwoleń oraz tych nie obarczonych obowiązkiem ubiegania się o stosowne zezwolenie.

1 stycznia 2017 r. zmienieona została ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zmiany zostały wprowadzone również w innych ustawach. Dzięki zmianą szef MSWiA otrzymuje pełniejsze informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nowe przepisy poszerzają katalog nadsyłanych przez notariuszy dokumentów i zakładają objęcie nim – oprócz aktów notarialnych – także aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia.

Chodzi także o umowy zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce. Przed nowelizacją szef MSWiA uzyskiwał te informacje wyłącznie od notariuszy i z sądów.