Zwolnienie będzie obowiązywać w przypadku wykonywania usług przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a zabytek będzie wpisany do rejestru zabytków, inwentarza muzeum lub wchodził w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Nowe przepisy mają być wprowadzone do końca 2011 roku. Treść projektu rozporządzenia jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.