Łączna liczba czynnych umów kredytowych na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyniosła 1 945 287 sztuk, a łączna wartość zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych osiągnęła poziom 374,039 mld zł. Oznacza to wzrost w ujęciu nominalnym o 9,003 mld zł, czyli o 2,47% w porównaniu do I kwartału bieżącego roku.