Strata operacyjna grupy Agory w IV kw. 2012 roku wyniosła 3,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 7,4 mln zł zysku. Zanotowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 4,2 mln zł straty EBIT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w IV kw. 2012 roku 309,6 mln zł wobec 336 mln zł rok wcześniej i były wyższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 305,4 mln zł.
 Po czterech kwartałach 2012 roku Agora miała 9 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 13,1 mln zł straty EBIT oraz 1,14 mld zł przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż reklam w Gazecie Wyborczej w okresie czterech kwartałów 2012 roku wyniosła 202,9 mln zł (spadek o 20,8 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 106,8 mln zł (spadek o 18,7 proc.). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 257 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ponad 36,5 proc. W okresie I-XII 2012 r. przychody pionu Prasa Bezpłatna ze sprzedaży reklam wyniosły 27,3 mln zł i obniżyły się o 10,2 proc. przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe w dziennikach o około 20 proc. Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o 0,5 pkt proc. do prawie 5 proc., a wynik operacyjny EBIT pionu był pozytywny i wyniósł 2,8 mln zł. Przychody segmentu Internet Agory po czterech kwartałach 2012 r. wyniosły 114 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 89,8 mln zł i wzrosły o 8,6 proc. Segment poprawił swój wynik operacyjny EBIT do poziomu 7,4 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w III kw. 2012 r. kwotą 1,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów wynik EBIT wyniósłby 8,6 mln zł. W grudniu 2012 r. serwisy grupy Gazeta.pl uzyskały zasięg 59,1 proc., co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali. Przychody segmentu Kino po czterech kwartałach 2012 r. wzrosły o 0,6 proc. do 205,1 mln zł. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła ponad 7,7 mln sztuk i zmniejszyła się o około 7 proc., głównie w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które wpłynęły na spadek frekwencji w kinach, szczególnie w II kw. 2012 r. Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 6,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 25,8 mln zł. Przychody grupy AMS wyniosły 162,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,4 proc., głównie w wyniku spadku przychodów w II kw. 2012 r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Wynik operacyjny EBIT segmentu wyniósł 4,2 mln zł, a EBITDA operacyjna sięgnęła 22,4 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 30 proc. W okresie I-XII 2012 r. segment Radio Agory zwiększył przychody o 2,3 proc. do 88,1 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 5,6 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 8,3 proc.