Wartość kredytów w walutach w grudniu spadła w ujęciu miesięcznym o 1 mld 893 mln zł po spadku o 1 mld 574,8 mln zł w listopadzie. Wartość kredytów w złotych w grudniu wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1 mld 553,8 mln zł po wzroście o 1 mld 995,1 mln zł w listopadzie. Z ankiet NBP wynika, iż w ujęciu netto banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych już w III kwartale 2012 r. (procent netto około -38 proc.). Jednocześnie ponad połowa ogółu banków nie dokonała zmian kryteriów kredytowych w tym okresie. Na koniec II kwartału 2012 r. banki oczekiwały zaostrzenia kryteriów kredytowych o mniejszej skali. Zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych dotyczyło przede wszystkim marż pobieranych od tego rodzaju kredytów. Na wzrost marż ogółem wskazało około 32 proc. ankietowanych banków, przy czym ponad jedna trzecia z nich określiła dokonane zaostrzenie jako znaczne. Ponad jedna piąta banków podwyższyła marże na kredytach obarczonych wyższym ryzykiem, z czego ponad połowa zadeklarowała znaczną zmianę w tym zakresie. Około 13 proc. banków zaostrzyło warunki kredytowe w zakresie wymaganego wkładu własnego. Niemal jedna trzecia banków wskazała na warunki nieuwzględnione w ankiecie, zaliczając do nich przede wszystkim podwyższenie progów dochodowych. W ujęciu netto pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom, jednocześnie żaden z ankietowanych banków nie zadeklarował złagodzenia żadnego z warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.