W grudniu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa dalszemu pogorszeniu. Odnotowano zarówno spadki wartości wskaźników koniunktury, jak i sald głównych pytań ankiety. Znowu pogarszają się nastroje przedsiębiorstw. Przewidywania na najbliższe miesiące są nadal pesymistyczne. Tylko w sektorze publicznym widoczne są niewielkie oznaki poprawy aktywności gospodarczej - napisano w komunikacie IRG SGH. Z badania wynika, że odnotowano spadek produkcji i portfela zamówień - zarówno krajowych, jak i eksportowych. Zapasy zwiększyły się, spadło zatrudnienie, pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej po krótkiej poprawie znowu pogarszają się. W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury miało miejsce we wszystkich województwach. Największe spadki wartości wskaźników odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i opolskim. W przekroju według wielkości najniższą wartość wskaźnik koniunktury przyjął dla przedsiębiorstw najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników - napisano. Ostatni kwartał 2012 mocno pod kreską. A prognozy? W IV kwartale 2012 miało miejsce pogorszenie aktywności gospodarczej w Polsce. Wartość barometru IRG SGH spadła pod wpływem oddziaływania czynników sezonowych. Pogłębia się pesymizm przedsiębiorców i konsumentów.
Wartość barometru IRG SGH jest ujemna, wynosi -21,2 pkt. Odnotowany w IV kwartale spadek wartości barometru o 5,4 pkt. jest typowy i nie odbiega od średniej zmiany dla tej pory roku. W ciągu roku wartość barometru zmniejszyła się o 11 pkt., co jest wynikiem negatywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Pogorszenie koniunktury miało miejsce w przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu i rolnictwie.
Obniżył się także wskaźnik nastrojów konsumentów. Jedynie w sektorze bankowym odnotowano poprawę koniunktury. Największy wpływ na spadek wartości barometru w ciągu kwartału miało pogorszenie koniunktury w budownictwie i handlu oraz pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Natomiast roczny spadek wartości barometru to przede wszystkim efekt spadków wartości wskaźników koniunktury w przemyśle przetwórczym, budownictwie, gospodarstwach domowych i transporcie samochodowym.
Analiza zmian wartości wskaźników koniunktury w badanych sektorach gospodarki wskazuje, iż w kolejnych kwartałach spadki są coraz mniejsze. Może to wskazywać na zbliżanie się kolejnego punktu zwrotnego w wahaniach koniunktury. Utrzymujące się pesymistyczne nastroje uczestników działalności gospodarczej, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów pozwalają oczekiwać odbicia, raczej w II czy III kwartale 2013 roku niż w najbliższej przyszłości.