Władze GPW zdecydowały o wykluczeniu z obrotu na NewConnect akcji spółek City Angels i A.pl Internet. Decyzja o wykluczeniu nie podlega wykonaniu do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w przypadku jego złożenia do czasu jego rozpatrzenia. Do tego momentu obrót akcjami obu spółek będzie zawieszony.