- Podejmujemy wszystkie kroki, żeby wykorzystać każdego eurocenta - zapewnia Patrycja WolińskaBartkiewicz, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Do tej pory kolej wykorzystała ok. 12 proc. środków zarezerwowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska. - Koniec tego roku to jest deadline, kiedy będziemy mogli ocenić realizację projektów, które mamy już zatwierdzone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko - przekonuje Patrycja WolińskaBartkiewicz.- Po tym czasie, czyli z początkiem 2013 roku, będzie możliwa tylko i wyłącznie ich realizacja i zarządzanie ryzykiem w tych projektach. -W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekty kolejowe zarezerwowano ponad 4 mld euro. Polska na razie wykorzystała nieznaczną ich część. Istnieje ryzyko, że po 2015 roku niewykorzystane fundusze wrócą do KE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wnioskowało do Brukseli o przesunięcie środków przeznaczonych na kolej na infrastrukturę drogową, ale zgody nie uzyskało. Patrycja WolińskaBartkiewicz zapewnia, że resort transportu robi wszystko, by Polska w pełni skorzystała z przeznaczonych na inwestycje środków.  - Nie ma jeszcze utraconych pieniędzy - mówi Agencji Informacyjnej Newseria podsekretarz stanu w ministerstwie transportu.- Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko o podwyższenie dofinansowania projektów VII osi priorytetowej. - Chodzi o projekty, za które odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe (działanie 7.1 POIŚ), jak i samorządy miast i województw w zakresie transportu publicznego, w działaniu 7.3., związanym z inicjatywami lokalnymi na rzecz aktywnej integracji. Równolegle prowadzone są rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską. Wniosek o podwyższenie poziomu dofinansowania musi być pozytywnie zaopiniowany przez urzędników z Brukseli.