Najbardziej zadłużonym krajem w Europie jest Grecja – jej długi sięgają już 170,6 proc. PKB. Na drugim miejscu czarnej listy największych dłużników znalazły się Włochy (120,7 proc. PKB), a na trzecim Portugalia (108,1 proc. PKB). Alarmująco wysokie wskaźniki zadłużenia notuje też Irlandia (106,4 proc.), Belgia (97,8 proc.), Francja (86 proc.), Wielka Brytania (85 proc.), a także Węgry (81,4 proc.) i Niemcy (80,5 proc.).

Najlepiej z zadłużeniem radzi sobie Estonia – jej dług w relacji do PKB stanowił w 2011 roku jedynie 6,1 proc. Dług Bułgarii sięga 16,3 proc. PKB, Luksemburga 18,3 proc. PKB, a Rumunii 33,4 proc. PKB. Niskim zadłużeniem może tez pochwalić się Szwecja (38,4 proc. PKB) oraz Litwa (38,5 proc.).

Na tle całej Unii stosunkowo dobrze wypada też polska gospodarka, choć według Eurostatu przekroczyliśmy już próg ostrożnościowy zapisany w ustawie o finansach publicznych (55 proc. PKB). Nasz dług wyniósł w 2011 roku 859 mld 76 mln zł, czyli 56,4 proc. PKB. W 2010 r. sięgał 54,8 proc. PKB.