PKO Bank Polski przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600,70 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł. Obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 164 pb p.a. w całym okresie emisji.

Obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z emisji obligacji, po uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego.