W marcu można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o dofinansowanie budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Do podziału jest 60 mln zł.

Wnioski mogą składać gminy, związki międzygminne, powiaty oraz organizacje pożytku publicznego.

Wsparcie ma bezzwrotny charakter w przypadku utrzymania socjalnego charakteru nieruchomości przez okres 15 lat od daty zakończenia inwestycji i wynosi od 30 do 50 proc. rzeczywistych kosztów, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

W sytuacji, gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przewyższy środki przeznaczone na ten cel, dokonana będzie ich kwalifikacja na podstawie oceny punktowej. W 2011 r. wszystkie przedsięwzięcia, dla których zostały złożone wnioski, uzyskały finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat.