Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,50 proc., stopa lombardowa 6,00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc.
RPP poinformowała, że roczna inflacja wzrosła w listopadzie bardziej niż oczekiwano, tj. do 4,8 proc. Według rady wzrost inflacji był związany zarówno ze wzrostem cen żywności i paliw, jak i wzrostem inflacji bazowej. Wzrosła również dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Rada twierdzi, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji pozostanie na podwyższonym poziomie, ale w średnim okresie inflacja będzie ograniczana. A to z powodu stopniowo malejącej dynamiki popytu krajowego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej oraz oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie.