NBP opracował raport o stabilności systemu finansowego w Polsce, według którego część banków powinna poprawić swoją płynność. Szczególnie chodzi o te instytucje których płynność jest nieodporna na niestabilność rynku lub dostępności finansowania od grupy kapitałowej.

Działania sugerowane przez NBP to może być przebudowa struktury finansowania, w razie potrzeby wspartej przez korekty planów wzrostu aktywów. Banki powinny dysponować odpowiednią płynnością, a w przypadku banków o znacznym udziale instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych w bilansie – również dodatkowym buforem pozwalającym na pokrycie potrzeb płynnościowych związanych z transakcjami zabezpieczającymi pozycję walutową, nawet w warunkach znacznie podwyższonej zmienności kursu złotego.