Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza do polskiego prawa tzw. rachunki zbiorcze. Są to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te są formalnie prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób.

Senat wprowadził do noweli kilka drobnych poprawek, doprecyzowujących przepisy. Zgodnie z jedną z nich do rachunków zbiorczych będą miały zastosowanie (o ile ustawa nie stanowi inaczej) przepisy dotyczące rachunków papierów wartościowych.

Według rządu, który zaproponował zmiany, dotychczasowy brak możliwości otwierania w Polsce rachunków zbiorczych przez uczestników systemów depozytowo-rozliczeniowych stanowił coraz większą barierę w dalszym rozwoju rynku kapitałowego.


Zdaniem rządu, wprowadzenie rachunków zbiorczych może również przyczynić się do zwiększenia płynności polskich skarbowych papierów wartościowych (SPW).
Rachunki zbiorcze występują w wielu krajach Unii Europejskiej, a także poza nią. Poza UE rachunki zbiorcze mają USA i Szwajcaria.


(źródło: Gazeta Wyborcza)