Jacek Kolibski:  Poddając analizie artykuły ustawy dotyczące sektora bankowego należy stwierdzić, iż będzie miała ona duże konsekwencje dla finansowania rynku nieruchomości deweloperskich, a tym samym na ofertę lokali mieszkalnych dla nabywców. Na przykład analizując zapisy w Art.3.8 o zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym możemy mieć do czynienia z sytuacja, w której deweloper finansuje się (nie tylko pokrywa koszty budowy, ale i refinansuje kredyt) również z bieżących wpłat klientów. Czy w takim razie nie ma obaw, iż ten mechanizm będzie przez deweloperów wykorzystywany w rzeczywistości w znikomym zakresie. Oraz jakie jest racjonalne uzasadnienie dla utrzymywania rachunku, na którym de facto zamrożone są środki, potrzebne np. do finansowania budowy, spłaty odsetek z kredytu, ewentualnego zmniejszenia kwoty kredytu i ogólnie zwiększenia efektywności inwestycji.
Bolesław Meluch: Zdaniem sektora bankowego finansowanie deweloperów powinno być oparte przede wszystkim o środki zewnętrzne dla dewelopera, ale oferowane przez instytucje finansowe, a nie przez nabywców mieszkań.
Proszę zwrócić uwagę, iż banki bezpośrednio finansujące deweloperów wymagają wkładu własnego na poziomie 25-30%. Reszta powinna pochodzić z kredytu lub innych instrumentów finansowych. Banki te obecnie wymagają stosowanie rachunku zastrzeżonego, to znaczy takiego rachunku, który pozwala na kontrolę wszystkich przepływów związanych z finansowaniem inwestycji, przez co stanowi gwarancję przejrzystości finansowej realizacji projektu i ogranicza jego ryzyko. Z drugiej strony wpłaty od nabywców mają potwierdzać, iż przedsięwzięcie deweloperskie jest marketigowalne, czyli jest popyt na mieszkania. Wpłaty nie muszą wynosić 100% wartości inwestycji, dokonywanych zgodnie z harmonogramem inwestycji. Wypłata na rzecz dewelopera (rozumiana także jako spłata zobowiązania dewelopera wobec banku kredytującego) środków zgromadzonych na takim rachunku zawsze następuje po przeniesieniu tytułu do własności na nabywcę. W ten sposób także nabywca jest chroniony.
Rachunek zamknięty stosowany jest wyłącznie w przypadkach, gdy przedsięwzięcie deweloperskie finansowane jest bezpośrednio przez instytucję finansową. A nie przez nabywców. Tak samo jak w przypadku dotychczasowych rachunków zastrzeżonych wpłata nabywcy ma służyć przede wszystkim jako zobowiązanie zapłaty pełnej ceny mieszkania w momencie jego oddania. A nie do refinansowania zobowiązań (w tym wobec wykonawców i banku kredytującego). Jednocześnie, inaczej niż w przypadku rachunku zastrzeżonego, zgodnie z art. 59 Prawa bankowego, środki te nie wchodzą do wspólnej masy upadłościowego dewelopera, umowa deweloperska musi być zawarta za datą pewną, a także bank kredytujący nie może zaspokoić swoich roszczeń z tych środków w przypadku ogłoszenia upadłości finansowanego przez ten bank dewelopera.
Racjonalność rachunku zamkniętego polega na tym ,iż ryzyko z punktu widzenia nabywcy jest minimalne – dotyczy ono tylko niezabezpieczonej części wpłaty w wysokości maksymalnie ustalonej wpłaty wartości nieruchomości. Największe ryzyko przyjmuje instytucja finansująca przedsięwzięcie. Ryzyko dewelopera związane jest ze zmianą warunków rynkowych, a tym samym wycofanie się potencjalnych nabywców z zobowiązania nabycia lokali. Naszym zdaniem czym wyższe byłyby wpłaty od nabywców (wartościowo i liczbowo), tym lepsze warunki instytucja finansowa mogłaby zaproponować deweloperowi.
Rachunek powierniczy powinien być prowadzony w formule „zamkniętej” i „otwartej”. Wynika to z zasady, iż regulacje nie powinny ograniczać lub nakazywać warunków i zasad finansowania przedsięwzięć deweloperskich. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego uznaje, iż dokonywanie wpłat na rzecz dewelopera odpowiada poziomowi akceptowalnego ryzyka, nie powinno się ograniczać takiej formy finansowania projektów mieszkaniowych – podstawowym warunkiem jest obowiązkowe wykorzystanie rachunku powierniczego. Z drugiej strony, gdyby przyjąć zasadę, iż projekty deweloperskie mogą być wyłącznie finansowane ze środków własnych lub przez instytucje finansowe (z wykorzystaniem różnych instrumentów: kredyt, leasing, project finance i innych) to w sumie miałoby także wpływ negatywny na podwyższenie kosztów takiej inwestycji.
 
JK: Art.4 zawiera określenie środków ochrony nabywcy. Jednocześnie deweloper ma zapewnić nabywcom co najmniej jeden ze wskazanych środków ochrony, to czy rozwiązanie w art. 4.1 (zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy) nie będzie wykorzystywane bo najprawdopodobniej będzie najmniej efektywne? Można także stwierdzić, iż instrumenty w art. 4.2 i 4.3 również będą unikane ze względu na koszty – zwiększenie kosztów wpłynie negatywnie na efektywność projektu inwestycyjnego. Zatem, czy nie ograniczymy tych instrumentów od jedynego rozwiązania, które ma racje bytu jakim jest rozwiązanie zawarte w art. 4.4, czyli otwartym rachunku powierniczym. Ten rachunek powierniczy nie jest obwarowany dodatkowymi opłatami i obciążeniami. Jaka jest Pana ocena?
BM: Każdy z wprowadzonych ustawą instrumentów ma swój koszt. Koszt, który w ostateczności będzie zawarty w cenie mieszkania. Ale, naszym zdaniem, to właśnie rozwiązania 4.2. i 4.3.  będą najbardziej kosztowne. Proszę zwrócić uwagę, iż gwarancja bankowa (na temat gwarancji ubezpieczeniowej powinien wypowiadać się sektor ubezpieczeniowy) udzielana jest na takich samych warunkach jak kredyt. Tak więc musi być oszacowana zdolność kredytowa dewelopera, muszą być dookreślone warunki wypłaty sum gwarancyjnych, a także ustanowione rachunki, przez które będą przepływać środki (także od nabywców), celem kontroli przejrzystości finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego. Nie mówiąc już o tym, iż gwarancja jest wypłacania bezwarunkowo na ustawowo ustalone roszczenie nabywcy, a tym samym istotnym jest oszacowanie ryzyka dewelopera przez bank. Tym samym deweloper spełniający warunki wymagane dla gwarancji, spełnia jednocześnie warunki wymagane przy uzyskaniu kredytu. Decyzja dotycząca wyboru pomiędzy instrumentem określonym w art. 4.1 lub 4.2 należy do dewelopera.
Oczywiście koszt gwarancji może i powinien być niższy niż koszt kredytu z uwagi na brak zaangażowania środków banku.  Art. 15 reguluje, częściowo, zasady postawienia roszczenia nabywcy i wypłaty gwarancji. I raczej nie neguje zastosowania innych instrumentów ochrony nabywcy.
JK: W art.5.4  prawo wypowiedzenia umowy zostało ustawowo zagwarantowane jedynie bankowi – z ważnych powodów. Czy nie stanowi to naruszenia konstytucyjnej zasady równości oraz zasady swobody umów?
BM: Ustawodawcy, z uwagi na konstrukcje naszego prawa, nie wprowadzili instytucji powiernika jako osoby zaufania publicznego – trustee w prawie anglosaskim. Oznacza to, iż praktycznie nabywca nie jest stroną umowy o prowadzenie rachunku powierniczego, a więc gdyby zgodnie z kodeksem cywilnym każda ze stron mogła zmienić warunki umowy (a wypowiedzenie jest zmianą), po uzyskaniu zgody drugiej strony, powiernik w rozumieniu prawa polskiego – deweloper – mógłby zaraz po wpłynięciu środków od nabywców zamknąć ten rachunek, a bank nie miałby prawa wypowiadać się w tej sprawie.
W ten sposób, gdyby ryzyko banku, a tym samym nabywców wpłacających swoje środki zwiększyło się, bank może wymówić umowę. Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy przyczyny wymówienia umowy w jednym banku nie będą miały wpływu na stanowisko kolejnego banku, do którego powinien zwrócić się deweloper, aby zachować ustawowe wymogi.
 
JK: Czym różni się opisana w artykule 6.3. hipoteza od takiej, gdy klient - bez pośrednictwa banku i rachunku powierniczego w nim założonego - wpłaca na swoje mieszkanie kwoty, które wpisał uprzednio do harmonogramu w umowie (na przykład 450 tys. złotych rozłożone na 4 raty)? Jakie uzasadnienie ma rachunek powierniczy w tym przypadku?
BM: Pytanie jest z założenia teoretyczne, ponieważ osoba dysponująca taką sumą w gotówce (bez kredytu) na pewno będzie chciała utrzymywać swoje środki na warunkach lokaty w banku, gdzie depozyt jest gwarantowany do 100% do równowartości 100 tys. euro. Poza tym rachunek powierniczy jest obligatoryjny, a wiec wpłaty nie mogą być przyjmowane bezpośrednio na jakiekolwiek niż rachunek powierniczy dewelopera. Proszę zwrócić uwagę, iż gwarancja dotyczy depozytów w przypadku ogłoszenia niewypłacalności banku, a nie dewelopera. A tym samym należy rozgraniczyć postępowanie w przypadku upadłości banku i w przypadku upadłości dewelopera. Należałoby rozważać sytuację, jak powinien wyglądać proces wpłat na rachunek powierniczy od nabywcy i wypłat na poczet faktur dewelopera wystawionych przez wykonawców. I co się stanie ze środkami, jeżeli deweloper nie wywiązuje się z zobowiązań, jeżeli większa część środków, zgodnie z harmonogramem została wypłacona tytułem zapłaty za faktury. I praktycznie większość środków została wypłacona.
Pozostaje sprawa zorganizowania się nabywców, wraz z bankiem-powiernikiem i syndykiem, jeżeli został powołany, aby dookreślić sposób postępowania z istniejącymi aktywami dewelopera.
JK: W art.6.4 wymaga się prowadzenia ewidencji wpłat i wypłat dla każdego nabywcy. Jeżeli dla przedsięwzięcia deweloperskiego będą tworzone np. 500 subkont w ramach mieszkaniowego rachunku zamkniętego lub otwartego, to jak powinno się postępować, jeżeli następuje zmiana banku prowadzącego rachunek, jednocześnie nie można zmieniać warunków umowy, chyba że za zgodą nabywców. Czy w tym przypadku należy uzyskać zgodę o 500 nabywców? I kto jest beneficjentem oprocentowania tego rachunku i subrachunków?
BM: Umowa nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, a tym samym muszą się na warunki zgodzić wszyscy nabywcy. Jest to w interesie dewelopera i banku. Należy także rozumieć, iż taka zmiana powinna albo być podyktowana doświadczeniami praktycznymi albo zmianami w umowach deweloperskich, co i tak wymaga aneksowania jej podpisania przez wszystkich nabywców.
Wyliczenia wartości wielkości takiego rachunku i potencjalnego oprocentowania pobudzają wyobraźnię, ale nie biorą pod uwagę faktu, iż wpłaty następują zgodnie z harmonogramem prac, które są potwierdzane przez bank-powiernik. Tym samym nie należy spodziewać tak entuzjastycznych wartości na rachunkach, bo nie wynikają one z żadnej procedury lub wymogu ustawowego.
Odsetki, w miarę możliwości powinny pokryć koszty prowadzenia rachunku. Jeżeli mamy subrachunków 500, to oczywiście takie koszty powinny być relatywnie wyższe, niż dla 50. Może okazać się, że koszty są większe (np. z uwagi na potrzebę częstszego niż zakładano, lub większej obfitości informacji w komunikacji z każdym nabywcą), a wtedy przychody odsetkowe mogą być niewystarczające. Dodatkowe koszty obciążają dewelopera.
JK: Zgodnie z art. 23.4. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym gwarantowane, a więc możliwe do odzyskania środki stanowią równowartość 100.000 EUR w sumie ze wszystkich rachunków należących do danego podmiotu. Zatem - jeśli na rachunku powierniczym zamkniętym/otwartym – czyli bez gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej - będzie zdeponowana suma wyższa, to z tej sumy można odzyskać do 100.000 EUR. Czy w takim razie można rzeczywiście mówić o ochronie praw nabywców?
BM: Gwarancje BFG obejmują depozyty w podanej wysokości, ale wyłącznie w przypadku upadłości banku. Nie dewelopera. Jak już wskazano, rachunek powierniczy jest rachunkiem przepływowym i trudno jest oszacować w jakim okresie i w jakiej wysokości na nim pojawią się środki gdy zostanie ogłoszona upadłość banku. Biorąc także pod uwagę fakt, iż sam sektor bankowy jest zainteresowany, aby nie było takich sytuacji na rynku, prawdopodobieństwo pełnego bankructwa banku jest mocno ograniczone, i tym samym można stwierdzić, iż środki nabywcy są bezpieczne.
JK: Zgodnie z art.12.2. „bank uzyskuje pełne prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera”. Przy takim rozwiązaniu banki będą dysponowały informacją kiedy i na jakich warunkach deweloperowi udzielono kredytu, ile kredytów udzielono i w jakich bankach itd. Czy nie stanowi to naruszenie tajemnicy handlowej i/lub bankowej?
BM: Owszem może istnieć konflikt interesów. Ale ten konflikt także pojawia się w samym banku, a wynika on z faktu, iż inny pion banku finansuje dewelopera, inny wystawia gwarancję, a gdy deweloper finansuje się z przedpłat nabywców, to inny kredytuje tych nabywców. Jednocześnie nie byłoby wskazane, aby taka „pełna” obsługa dewelopera była realizowana przez jeden bank z uwagi na kumulację różnych rodzajów ryzyka.
Jak wcześniej wskazano, wystawienie gwarancji wymaga posiadania przez bank pełnej informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej, a tym samym wszystkie zobowiązania dewelopera wobec innych podmiotów muszą być ujawnione. I to nie tylko w transakcjach nabywania mieszkań od dewelopera, ale w każdej innej działalności podmiotu gospodarczego korzystającego z różnych zewnętrznych źródeł finansowania.

JK: Dziękuję za rozmowę.

źródło: "Property Journal"  nr 12-1/12