Kapitał własny przedsiębiorstw, zwłaszcza tych wschodzących na rynku, często jest niewystarczający, aby mogły one realizować zaplanowane inwestycje. Doskonałym sposobem na finansowanie tych inwestycji jest emisja obligacji korporacyjnych. To rodzaj finansowania dłużnego.

Emisja obligacji korporacyjnych posiada wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa. Spółka, która zdecyduje się na emisję obligacji korporacyjnych pozyska dodatkowe środki finansowe, a przy tym nie utraci pełnej kontroli nad własnym przedsiębiorstwem.

To bardzo elastyczny sposób finansowania, który daje możliwość swobodnego dostosowywania terminów spłaty odsetek do przepływów, które są efektem wdrożenia finansowanej inwestycji. Ponadto finansowanie na potrzeby realizacji inwestycji jest indywidualnie dopasowywane przez spółkę. Może ona samodzielnie ustalać wysokość oprocentowania, wartość emisji czy terminy płatności za odsetki. Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny, to jest on udzielany zazwyczaj na czas od rozpoczęcia do zakończenia finansowanej inwestycji. Natomiast obligacje korporacyjne emitowane są na okres czasu, który wybiera emitent. Z tego względu jest to zdecydowanie bardziej elastyczna forma finansowania projektów inwestycyjnych.

Istotny w tym przypadku jest również czas, który działa na korzyść takiego sposobu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na inwestycje. Dzięki obligacjom korporacyjnym przedsiębiorstwa mają bowiem możliwość uzyskania dużej puli środków finansowych w stosunkowo krótkim czasie.

Dzięki obligacjom korporacyjnym przedsiębiorstwa maja możliwość realizacji swoich projektów, a tym samym dalszego rozwoju i zwiększania swojej pozycji na rynku. Korzystanie z produktu, jakim są obligacje korporacyjne, ma jednak również swoją cenę. Przede wszystkim taki sposób finansowania projektów jest opłacalny przede wszystkim dla spółek, które odznaczają się dobrą kondycją finansową. Taka sytuacja przedsiębiorstwa pozwala na pozyskanie dodatkowych finansów przy niskim ryzyku dla inwestorów. Natomiast w przypadku firmy, która nie może pochwalić się bardzo dobrą kondycją finansową, emisja obligacji z punktu widzenia inwestora jest bardziej ryzykowna. Z tego właśnie względu przedsiębiorstwa takie muszą zachęcić inwestorów oferując im na przykład wyższą premię z tytułu większego ryzyka inwestycyjnego. W efekcie firmy z gorszą kondycją finansową mogą pozyskać znacznie mniej pieniędzy na realizację projektów, niż początkowo zakładały.

Kolejną kwestią jest pogorszenie się płynności finansowej spółki. Konieczność dokonywania płatności odsetkowych sprawia, że znacznie wzrastają koszty finansowe. To z kolei może odbić się w sposób negatywny na płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo w sytuacji, kiedy będzie trzeba ogłosić upadłość spółki, w pierwszej kolejności spłacani będą wierzyciele. Dopiero na końcu na pieniądze mogą liczyć właściciele firmy.

Powyżej przedstawiliśmy oczywiście jedynie część zalet i wad, jakie wiążą się z finansowaniem inwestycji za pomocą obligacji korporacyjnych. Jak każda próba znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania, również ta metoda wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak emisja obligacji korporacyjnych może przyczynić się do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa i umocnieniu jego pozycji na rynku. Niejednokrotnie emisja obligacji korporacyjnych to zdecydowanie bardziej korzystny dla przedsiębiorców sposób finansowania inwestycji, niż korzystanie z produktów bankowych, jak na przykład kredyt.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN