W styczniu 2012 r. bezrobotnych było 13,2 proc. W styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 roku) wyniosła w końcu stycznia 2013 roku 14,2 proc. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego. W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia w kraju o 0,7 punktu (z poziomu 12,5 proc. w grudniu 2011 r. do 13,2 proc. w styczniu 2012 r.) - podaje w komunikacie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2013 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku wystąpił we wszystkich województwach. Najniższy wzrost zanotowano w województwie mazowieckim (0,6 punktu procentowego) a najwyższy w województwie lubuskim (1,2 punktu procentowego). Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10,7 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (22,3 proc.). Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2013 roku wyniosła 2 296 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 159,2 tys. osób (o 7,5 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 138,8 tys. osób (o 7 proc.). W styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Wynika to z wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych - podaje MPiPS. Z informacji uzyskanych w urzędach pracy wynika, że tym razem do wzrostu bezrobocia przyczyniły się dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po zakończeniu form aktywnych w grudniu 2012 roku, jak również rejestrujących się po wygaśnięciu umów okresowych z pracodawcami zawartych do końca 2012 roku. Wzrasta natomiast liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. W styczniu 2013 roku były to 63,3 tys. wolnych miejsc pracy. W porównaniu do grudnia 2012 roku jest to wzrost o 27,6 tys. (tj. o 77,2 proc.). To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku (w styczniu 2012 roku wolnych miejsc pracy było 49 tys.).