- Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - przestrzega Krzysztof Nowak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.Jak co roku nadzór budowlany przypomina o potencjalnych zagrożeniach, jakie w okresie zimowym mogą występować w obrębie źle utrzymanych obiektów budowlanych. Dotyczy to przede wszystkim zalegającego na dachach śniegu, zwisających z rynien sopli i nawisów śnieżnych, które nieusuwane systematycznie grożą oderwaniem i zranieniem przechodzących akurat osób. Tego typu przypadek miał już miejsce m.in. w styczniu zeszłego roku w centrum Kartuz, gdy oderwana od dachu jednej z kamienic bryła lodu roztrzaskała się na głowie przechadzającej się chodnikiem kobiety. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Z tego też powody Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach jak co roku wydał w tej sprawie komunikat.
Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

PINB Krzysztof Nowak