Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznych  wynika, że z usług jednego lub kilku banków korzysta już czterech na pięciu respondentów (siedemdziesiąt dziewięć procent). To o dziesięć punktów proc. więcej, niż w 2009 roku. Najczęściej Polacy korzystają z jednego banku (aż sześćdziesiąt trzy  procent badanych) i to w tej grupie nastąpił największy przyrost. Szesnaście procent. posiada konto lub wykorzystuje inne produkty bankowe proponowane przez dwie lub więcej instytucji bankowych. Większość respondentów deklaruje, że podstawową usługą bankową, z której korzystają jest konto bankowe (dziewięćdziesiąt sześć procent) i połączona z nim karta płatnicza (siedemdziesiąt pięć  procent). Co ciekawe blisko czterdzieści osiem procent  (w tym 30 proc. użytkowników internetu) z nich nie loguje się do systemu bankowości online, a 50 proc. nigdy nie wykonało przelewu przez internet (w tym 33 proc. internautów).Polacy bardzo rzadko lokują też pieniądze w produktach oszczędnościowych umożliwiających odkładanie pieniędzy na emeryturę, z usługi takiej korzysta co najwyżej co dwudziesty ankietowany. 4 proc. lokuje swoje pieniądze w funduszach inwestycyjnych, a 3 proc. - na rachunkach maklerskich.
Wysoki jest za to poziom zadowolenia respondentów z wykorzystywanych przez nich produktów bankowych. Tylko 6 proc. klientów wyraża niezadowolenie z poziomu świadczonych usług, przeważająca grupa jest zadowolona (62 proc.) lub bardzo zadowolona (31 proc.).
 Centrum Badania Opinii Społecznych przeprowadził sondaż w dniach 14-22 sierpnia 2012 roku na reprezentatywnej grupie losowo wybranych 1011 dorosłych Polaków.Bank Polska.