Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna NBP wynosi 4,5%, stopa lombardowa 6%, depozytowa 3%, a redyskonta weksli 4,75% w skali roku. Decyzja jest zgodna z prognozami analityków rynku finansowego, nie było więc zaskoczenia.