Ministerstwo finansów przewiduje, że od marca 2012 powinien obniżać się poziom bezrobocia w Polsce. Szczyt wskaźnika przypada corocznie w styczniu i lutym, natomiast od marca liczba osób pozostających bez pracy zaczyna się zmniejszać. Wynika to między innymi z rozpoczęciem sezonu budowlanego. Wg GUS poziom bezrobocia wyniósł w styczniu 13,2% wobec 12,5% w grudniu 2011. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2012 wyniosła 2 121 500 osób.