Jeżeli Rady Gmin nie zadziałają szybko, w przyszłym roku podatek rolny wzrośnie ponad 100%. Wynika to ze wzrostu prawie o 100% średniej ceny skupu żyta, która, wg danych GUS, wyniosła za trzy kwartały 2011 roku 74,18 zł za kwintal (1 decytonę), a która jest podstawą do określania stawek podatku rolnego. W 2010 roku cena ta wynosiła 37,64 zł. Rady Gmin mają uprawnienia do obniżania uchwałą cen skupu żyta na swoim terenie, muszą to jednak uczynić do końca bieżącego roku. Stawka podatku rolnego od jednego ha przeliczeniowego gruntów rolnych gospodarstw rolnych jest równowartością średniej ceny sprzedaży 2,5 kwintali żyta w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego, podanej przez GUS.