Przedmiotem inwestycji będzie renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej. W centrum miasta bezwykopowej renowacji poddanych zostanie ok. 6,2 km kanałów sanitarnych, będących w złym stanie technicznym. W tym momencie można przypomnieć, iż metodą bezwykopową renowacji poddano w roku 2011 około 5,9 km sieci. Po zakończeniu prac ilość poddanej renowacji kanalizacji sanitarnej -  oparciu o środki unijne - wyniesie ok. 26 % całkowitej długości sieci sprzed jej rozbudowy. Na osiedlu Zaodrze wymienionych zostanie 147 zaworów podciśnieniowych, wraz z renowacją zbiorczo-zaworowych studni podciśnieniowych betonowych oraz budową systemu monitoringu. Informacja o awarii czy zawieszeniu zaworu podciśnieniowego będzie przesyłana  pracownikom pogotowia wodociągowego, wskazując jednocześnie jego miejsce, a w efekcie zmniejszy to radykalnie czas usunięcia awarii. Powyższe zadania to inwestycje o charakterze ekologicznym. Pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu często nieszczelnych instalacji sanitarnych, infiltrację wód gruntowych i znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii w obszarze objętym modernizacją. Prace nad rozszerzeniem projektu, złożonego w V konkursie projektów w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" oraz nad wnioskiem o dofinansowanie dodatkowego zakresu robót, rozpoczęto w połowie ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była współpraca z posłem - panem Romanem Kaczorem. W rezultacie dokonano szczegółowej analizy potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i zoptymalizowano wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu.
Obecnie przy współpracy z posłem Kaczorem prowadzone są kolejne prace, mające doprowadzić  do uzyskania dodatkowych środków finansowych.   W wyniku realizacji umowy na dofinansowanie spółka ZWiK otrzymała do chwili obecnej ok. 13,2 mln zł.