P4, operator sieci komórkowej Play, został ukarany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) kwotą 0,5 mln zł za zawyżanie wysokości roszczeń z tytułu jednostronnego rozwiązania przez abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jak podaje UKE, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Prezes UKE zauważa, że wysokość kary pieniężnej jest podyktowana faktem, że P4 była już karana w 2010 roku za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonicznych.