Czy sprzedający i wynajmujący nieruchomości zaczynają się już starać o świadectwa? Widać panikę na rynku, poszukiwania audytorów?

 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane została opublikowana w dniu 27.10.2022 r.

Ustawa wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia br.

Najistotniejszą zmianą dla rynku nieruchomości jest, że przy zbyciu nieruchomości/lokalu , notariusz odnotowuje w akcie notarialnym sprzedaży fakt przekazania nabywcy świadectwa energetycznego.

W przypadku braku przekazania świadectwa, notariusz poucza stronę sprzedającą o karze grzywny za brak wywiązania się z tego obowiązku.

Przy zawarciu umowy najmu, strona wynajmująca ma identyczny obowiązek  jak sprzedający, ma obowiązek przekazania najemcy kopii świadectwa energetycznego pod takim samym rygorem grzywny, za brak wywiązania się z tego obowiązku.

Nie obserwujemy w WGN, aby właściciele nieruchomości, czy to sprzedający, czy wynajmujący gwałtownie poszukiwali osób upoważnionych do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Czy właściciele starych, „słabych” energetycznie nieruchomości próbują się ich pozbyć rzutem na taśmę?

 

Bardzo rzadko się zdarza, że kupujący pyta o charakterystykę energetyczna budynku czy lokalu.

Nie jest to argumentem do podjęcia decyzji o kupnie.

Najważniejszymi argumentami są lokalizacja i cena.

Rynek nieruchomości jeszcze nie operuje takimi argumentami jak :

1/ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynku lub części budynku;
2/ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową budynku lub części budynku;
3/ wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku lub części budynku;
4/ udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową;
5/ jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Wskaźniki przytoczone powyżej, zgodnie z Ustawą, opisują zapotrzebowanie energetyczne budynku czy lokalu/części budynku w świadectwach energetycznych.

Może przyszłość zweryfikuje sposób oceniania nieruchomości, póki co,  wejście nowelizacji ustawy nie powoduje żadnych gwałtownych ruchów na rynku nieruchomości.


Czy klienci szukający nieruchomości zaczynają staranniej analizować np. źródła ogrzewania? Czy boją się, że kupiona dziś nieruchomość może się potem okazać niesprzedawalna, bo słabo zaizolowana?

 

Rzeczywiście zakup nieruchomości powiązany jest z zapytaniem o rodzaj ogrzewania.

Szczególnie, gdy sprzedaż dotyczy lokalu. Według WGN tutaj istotne jest jaki jest rodzaj ogrzewania, czy jest to sieć miejska czy własny system.

Nadal klienci nie lubią ogrzewania elektrycznego.

Inaczej jest przy sprzedaży domu, w tym przypadku, kupujący bardzo szczegółowo wypytują o system ocieplenia, o grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,  o grubość warstwy izolacyjnej, o system ocieplenia dachu, a nawet o sposób ocieplenia stropów.

Atutem jest niewątpliwie wyposażenie domu w urządzenia odnawialnych źródeł energii , typu pompa ciepła i panele fotowoltaiczne.

 


Jak obowiązkowe świadectwa wpłyną na rynek? Co zmienią na rynku sprzedaży nieruchomości? A na rynku wynajmu?

 

Ustawa obowiązuje od dawna, jeżeli chodzi o obowiązek okazania/przekazania świadectwa energetycznego przy  wynajmie lub sprzedaży.

Dotychczas nie było sankcji karnych za brak przekazania świadectwa przy umowie sprzedaży czy  braku przekazania kopii świadectwa przy umowie najmu.

Klienci zapewne zaczną starać się o wydanie świadectw dla zbywanych czy wynajmowanych nieruchomości, będzie to dodatkowe obciążenie finansowe.

Brak świadectwa dla lokalu/budynku czy posiadanie świadectwa dla lokalu/budynku nie będzie wpływało na cenę sprzedaży czy wynajmu, przynajmniej w najbliższym okresie .

W przyszłości czy nastąpi zmiana,  trudno powiedzieć, cytując za ustawodawcą, zgodnie z  art. 39 ust. 1 i 2.

 

„1.Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak

i prywatnych, zwanej dalej „strategią”.

 1. Strategia zawiera w szczególności:
  1) przegląd krajowych zasobów budynków;
  2) wskazanie opłacalnych sposobów renowacji budynków wraz z oszacowaniem spodziewanych oszczędności energii oraz innych korzyści w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz jakości powietrza;
  3) wskazanie barier i niedoskonałości rynkowych ograniczających renowację budynków;
  4) określenie polityk i środków wspierających renowację budynków;
  5) wskazanie źródeł finansowania renowacji budynków;
  6) możliwości wsparcia inteligentnych technologii oraz budynków i społeczności korzystających z dobrej łączności;
  7) wykaz umiejętności i kształcenia w sektorze budownictwa i efektywności energetycznej;
  8) rekomendowany scenariusz renowacji zawierający plan działań do 2050 r „

 

Lidia Dołhan / Starszy Analityk Nieruchomości WGN